شارون‎‎ و بوش‎ تبهكارترين افراد سال2002

شارون‎‎ و بوش‎ تبهكارترين افراد سال2002
معـرفـي‎ اين‎‎‎ افراد به‎ عنوان تبهكـاران در سال‎ 2002 ميلادي‎ دريك‎ نظرخواهي‎ از روزنامه‎ اينديپندنت‎‎‎ صورت گرفت.

نخست‎ وزير رژيم‎ صـهيـونيـستــي‎ و رئيـس‎ جمهور آمريكا به‎ عنوان‎‎ تبهكارتريـن افـراد سال‎ 2002 جهان‎‎ از جانب‎ نويسندگـان و صاحب‎ نظران‎ سياسي‎‎‎ انگليسي معرفي شدند.
معـرفـي‎ اين‎‎‎ افراد به‎ عنوان تبهكـاران در سال2002 ميلادي‎ دريك‎ نظرخواهي‎ از روزنامه‎ اينديپندنت‎‎‎ صورت گرفت. شارون‎‎‎ و بوش‎ از آن جهت‎ تبهكارترين شناخته‎ شده‎‎‎اند كه بيشترين‎ اجماع نظر را بـه خـود اختصاص‎ داده‎اند. 51 نويسنده‎‎ ، روزنامه نگار و صـاحـب‎نـظر سرشناس‎ انـگلـيسـي‎‎ در ايـن‎ نـظرخـواهـي ، ديدگاههاي‎ خـود را دربـاره‎ قهـرمـانـان‎ و تبهكـاران‎‎ جهـان در سال2002 ميلادي‎ ارائه‎ كرده‎ اند. ايـن‎‎ در حـالـي‎ اسـت‎ كـه‎از ميـان 51 نفـر نويسنده‎ و شخصيت‎ سرشناس‎ انگليسي‎ تنها يـك‎ نفر از "اسامه‎‎ بن‎‎‎ لادن " به عنوان تبهكـار نام‎ برده‎ است‎. برخي‎ از اين‎‎‎ صاحب‎ نظران از " شارون " بـه‎ عنوان‎‎‎ " بي‎رقيب‎ترين جنايتكار جهـان" نـام‎ بردند. " زورگوي‎ احمق‎ كه‎‎ فقط هنـرش‎ تـوهيـن‎ بــه ديگران‎‎ است‎‎ " نيز لـقبـي‎ اسـت كـه‎ درايـن نظرخواهي‎‎ برخي از صاحب‎ نـظران‎ بـه‎ نـخسـت‎ وزير رژيم‎ صهيونيستي‎ نسبت‎ داده‎ اند. يكي‎‎‎ از كساني كه‎ در نظرسنجـي شـركـت‎ كـرد دربـاره‎‎ علـت‎ انـتخـاب‎ شـارون‎‎ بـه عنـوان تبهكار سال‎ 2002 نوشت‎: شاورن‎‎ قهـرمـان سرپيچي‎ از دستورالعملهاي‎ سازمان‎ ملل‎ متحد و حفظ تسليحات‎ كشتـار جـمعـي‎ بـه‎‎ بهـانـه مقابله‎ با تروريسم‎ است‎. "فردي‎ كه‎‎ به نام‎ نفت‎‎ محيط زيسـت را مـورد حمله‎‎ قرار مي‎‎‎دهد " عنواني است‎ كه برخي از نويسندگان‎ انگليسي‎ به‎ رئيس‎ جمهوري‎ آمريكا نسبت‎ داده‎ اند. يكي‎‎ ديگر از مخاطبان‎‎ ايـن نـظرسـنجـي هـم‎ دربـاره‎‎ علــت‎ انـتخـاب‎ بـوش‎ بـه عنــوان‎ تبـهكـار سـال‎ 2002 نوشت‎‎: او كسي‎ است كه‎ بـدرستـي‎ در سـراسـر جهان‎ مورد تنفر اسـت‎ و بطرز توهين‎ آميزي‎‎ بجز انگـليـس‎ مـتحـدي ديگري‎ ندارد.

/ 0 نظر / 6 بازدید