دور انديشي

همانا شخص دور انديش كسي است كه همه مشغوليت او به خودش بوده (نه ديگران) و تمام هم و غم او براي (حفظ) دينش و تمام جديت و تلاش او براي (آباداني) آخرتش باشد.

يعني بهترين دورانديشي و آينده نگري، آن است كه انسان به جاي عيب جويي و مشغول شدن به امور ديگران، به خود مشغول بوده و همواره، در پي رفع عيب خود باشد. و همچنين با توجه به اين كه شيطان درون و بيرون و تمام شيطانهاي انسي و جني، به اندازه كافي او را به سمت بي ديني سوق مي دهند، سزاوار است كه شخص دورانديش تمام هم و غم خود را، متوجه حفظ دين و ديانت كند. و همچنين همه تلاش و جديت خود را، در مسير آباداني آخرتش قرار دهد. چرا كه آن مقدار از مال و مقام و فرزند و امكانات دنيوي كه براي انسان مقرر شده است، خواسته يا ناخواسته به او خواهد رسيد. ولي آن چه كه نياز به تلاش و كوشش دارد، آخرت آباد و موفق است. البته لازم به تذكر است كه اشتغال به امور دنيوي در حد معقول و طبق ضوابط شرعي، هيچ گونه منافاتي با سعي و تلاش در مسير آخرت ندارد.

/ 1 نظر / 5 بازدید
khosro

mikhastam beporsam oon jomleye balaii ro az koja neveshtin... ye sary ham be web loge man bezanin