شصت و هشتمين زاد روز فروغ فرخزاد

p style="text-align: center">Forugh_Farrokhzad.jpg


((خواهر))

خيز از جا، پي آزادي خويش
خواهر من، ز چه رو خاموشي

خيز از جاي كه بايد زين پس
خون مردان ستمگر نوشي

كن طلب حق خود اي خواهر من
از كساني كه ضعيفت خوانند

از كساني كه به صد حيله و فن
گوشه خانه ترا بنشانند

تا به كي در حرم شهوت مرد
مايه عشرت و لذت بودن

تا به كي همچو كنيزي بدبخت
سر مغرور به پايين سودن

بايد اين ناله خشم آلودت
بي گمان نعره و فرياد شود

بايد اين بند گران پاره كني
تا ترا زندگي آزاد كني

خيز از جاي و بكن ريشه ظلم
راحتي بخش دل پر خون را

جهد كن جهد كه تأمين كني
بهر آزادي خود قانون را

/ 0 نظر / 9 بازدید