يک اعتراف هولناک


خدايا مراببخش!
ای دوستان! ای ايران! ای فلک مرا ببخشيد!
مرا اغفال کردند. با ترفند و مکر عقل از ما زدودند و ما را در کام تلخ استکبار کشاندند. آخر چرا اين کار را با من کرديد؟ آخر چرا من؟
اينها توطئه ای بيش نبوده! من مطمئنم. آن هم توطئه ای که توسط عمال داخلی و آن هم مادر من به انجام رسيد!
آخر چرا مادر؟ چرا در آن شب کذايي آن سالاد کذايی را درست کردی؟ آخر بين اين همه سالاد در اين دنيای پهناور وجود دارد آنوقت يک راست می روی سراغ...

...سالاد آمريکايی؟

salad.jpg

/ 1 نظر / 12 بازدید
Shahed

سر سفره که نشسته بودی و لقمه های آنچنانی ميزدی هیچی به روی خودت نیاوردی!! اگر اشتباه نکنم در هضم يا دفعش مشکل داشتي! دست کم در مقدار تناول شده، دست استکبار و... در کار نبوده.