از نگاه آمريكا


ايران: حامي تروريسم
افغانستان: مهد پرورش تروريست
آفريقاي جنوبي: اورانيوم فروش
عراق: مگس جهان
عربستان: سوراخ مورچه
كره جنوبي: اصلا كجا هست؟
كلمبيا: چيزي گفتي داداش؟
سوريه: حبيبي نور العين
اوكراين: آتيش بيار معركه
اسرائيل: برپا!
چين: نوبت تو هم مي رسه
ژاپن: made in USA
انگلستان: پدرخوانده
تركيه: برو ماشن رو برق بنداز
روسيه: چيز خوبي نيست
پاكستان: خوب كشوريه آقا! خووووب!
مالزي: اين هم چيز خوبي نيست
فرانسه: بچه نه نه


فرهنگ لغت از نوع آمريكايي:
تروريسم: چيزي كه با اسم آن مي تواني هر كاري بكني، حتي ترور!
قرآن: كتاب مقدس تروريستها، كتاب آموزش شكنجه، بمب گذاري و جاسوسي. فقط براي مسلمانان.
اسلام: دين تروريستها، قبول آن به منزله پا نهادن به عرصه توحش و تمدن گريزي است.
مسلمان: وحشي، تروريست، بي تمدن، متعصب، كثيف، يك آدم ريشو.
نماز: آييني پليد و پست. بت پرست مآبانه. مظهر عقب ماندگي. زوال عقل.
حجاب: پرچم ظلم. زندان متحرك. زنجير اسير. محدوديت افراطي و نماد تعصب.
ريش: از نشانه هاي مسلمان. هرچه بلند تر مسلمان تر.
اذان: آوايي براي فراخواني مسلمانان براي مراسم نماز.
صيغه (عقد موقت): سمبل پايمالي حقوق زنان. هوسراني در سايه دين. تحجر و حيات ددمنشانه.
بسيجي: مسلمانِ پيرو قرآنِ متعصبِ ريشوي بي رحم.
حزب ا…: يك گروه تروريستي مشابه بسيج.
/ 0 نظر / 10 بازدید