عشق و دوست داشتن


دوست داشتن از عشق برتر است. عشق يك جوشش كور است و پيوندي از سر نابينائي اما دوست داشتن پيوندي خودآگاه و از روي بصيرت روشن و زلال است.
… عشق جوششي يكجانبه است. به معشوق نمي انديشد كه كسيت. يك خود جوشي ذاتي است و از اين رو هميشه اشتباه مي كند و در انتخاب به سختي مي لغزد و يا همواره يكجانبه مي باشد. عشق جنون است و جنون چيزي جز خرابي و پريشاني فهميدن و انديشيدن نيست. اما دوست داشتن در اوج معراجش از سرحد عشق فراتر مي رود و فهميدن و انديشيدن را نيز از زمين مي كند و با خود به قله بلند اشراق مي برد.
عشق يك فريب بزرگ و قوي است و دوست داشتن يك صداقت راستين و صميمي، بي انتها و مطلق. عشق در دريا غرق شدن است و دوست داشتن در دريا شنا كردن.
عشق بينايي را مي گيرد و دوست داشتن مي دهد. عشق خشن است و شديد و در عين حال ناپايدار و نامطمئن و دوست داشتن لطيف است و نرم در عين حال پايدار و سرشار از اطمينان.
عشق همواره شك آورده است و دوست داشتن سراپا يقين است و شك ناپذير. از عشق هر چه بيشتر مي نوشيم، سيراب تر مي شويم و از دوست داشتن هر چه بيشتر، تشنه تر. عشق هرچه ديرتر مي پايد كهنه تر مي شود و دوست داشتن نوتر.
عشق نيرويي است كه در عاشق كه او را به معشوق مي كشاند و دوست داشتن جاذبه است در دوست كه دوست داشتن تشنگي محو شدن در دوست.
عشق لذت جستن است و دوست داشتن پناه جستن . عشق غذا خوردن يك حريص گرسنه است و دوست داشتن همزباني در سرزمين بيگانه يافتن است.
عشق يك اغفال بزرگ و نيرومند است.
دكتر علي شريعتي

/ 1 نظر / 3 بازدید
Kosar

بسيار زيباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بود:)